Lansare apel pentru proiecte EEA

Ministerul Economiei si Finantelor (MEF) a lansat in data de 25 martie 2008 cererea de proiecte pentru Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European pentru accesarea unor fonduri nerambursabile in valoare de 40,5 milioane euro.

Ministerul Economiei si Finantelor (MEF) a lansat in data de 25 martie 2008 cererea de proiecte pentru Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European pentru accesarea unor fonduri nerambursabile in valoare de 40,5 milioane euro.

Solicitantii interesati vor putea depune proiecte pana la data de 13 iunie a.c.

OBIECTIV
Obiectivul principal al Mecanismului Financiar SEE este de a sprijini dezvoltarea economica si
sociala a Romaniei, ca stat membru al Spatiului Economic European, in conformitate cu prioritatile
nationale si cu acordurile incheiate cu UE.

FORMA DE ASISTENTA SI SUME
Asistenta acordata prin mecanismul financiar este furnizata sub forma de granturi pentru proiecte
individuale eligibile. Suma totala disponibila pentru aceasta cerere de proiecte este 40.500.000
euro.

Valoarea grantului pentru care se aplica nu poate fi mai mica de 250.000 euro. Sumele maxime
alocate proiectelor individuale, pentru fiecare sector prioritar, sunt specificate in Ghidul
solicitantului.

SECTOARE PRIORITARE
Granturile sunt disponibile pentru proiecte care se incadreaza in sectoarele prioritare de mai jos si
in domeniile prioritare specificate pentru fiecare sector prioritar. O aplicatie trebuie sa se
incadreze intr-un singur sector prioritar si intr-un singur domeniu prioritar.

Sectorul prioritar nr. 1: Protectia mediului, inclusiv a resurselor umane, printre altele, prin reducerea poluarii si promovarea energiei regenerabile

Bugetul total orientativ pentru acest sector prioritar este de 13.900.000 euro.

Domenii prioritare:
• Sprijinirea biodiversitatii si a rezervelor naturale, inclusiv folosirea durabila a resurselor de apa;
• Sisteme de monitorizare pentru apele de suprafata, apa uzata si poluarea aerului;
• Reducerea poluarii apelor rezultata din activitatile miniere;
• Dezvoltarea colectarii sustenabile a apelor uzate si promovarea sistemelor de reciclare;
• Consolidarea prevenirii inundatiilor;
• Intarirea managementului integrat al zonei costiere;
• Dezvoltarea resurselor de energie regenerabile, inclusiv energia geotermala si hidro.

Sectorul prioritar nr.2: Dezvoltarea resurselor umane printre altele prin promovarea educatiei si pregatirii profesionale, consolidarea capacitatii administrative sau de furnizare a serviciilor publice ale administratiei locale sau ale institutiilor sale, precum si a proceselor democratice, care o sprijina

Bugetul total orientativ pentru acest sector prioritar este de 5.000.000 euro.

Domenii prioritare:
• Dezvoltarea capacitatii administrative a autoritatilor publice centrale si locale, inclusiv in ceea ce priveste planificarea integrata si folosirea tehnologiei informatiei;
• Dezvoltarea instrumentelor si a bazelor de date pentru planificare teritoriala;
• Promovarea dialogului social;
• CreSterea competentelor in sectorul justitiei si afaceri interne;
• Dezvoltarea atractivitatii, accesului la si a participarii la educatia vocationala si pregatirea profesionala.

Sectorul prioritar nr. 3: Sanatatea si protectia copilului

Bugetul total orientativ pentru acest sector prioritar este de 10.800.000 euro.

Domenii prioritare:
• Sprijinirea copiilor aflati in situatie de risc;
• Reabilitarea cladirilor, modernizarea echipamentelor si a sistemelor manageriale;
• Implementarea masurilor preventive pentru promovarea unui stil de viata sanatos;
• Prevenirea si imbunatatirea tratamentelor pentru bolile transmisibile (HIV/AIDS si TB).

Sectorul prioritar nr. 4: Conservarea patrimoniului cultural european, inclusiv transportul public si regenerarea urbana

Bugetul total orientativ pentru acest sector prioritar este de 10.800.000 euro.

Domeniu prioritar:
• Conservarea patrimoniului cultural european.

SOLICITANTI ELIGIBILI
Pentru aceasta cerere de proiecte, solicitantii eligibili sunt organismele publice si private precum si organizatiile non-guvernamentale (ONG-uri), constituite ca entitati cu personalitate juridica in Romania si care desfasoara activitati in interes public – ex. autoritati nationale, regionale si locale, institutii de educatie/cercetare, organisme de mediu, organizatii voluntare si comunitare si parteneriate public-private.

Categoriile de solicitanti eligibili pentru fiecare domeniu prioritar sunt mentionate in Ghidul solicitantului.

Sunt incurajate proiectele care implica parteneri din statele SEE AELS (Islanda, Liechtenstein si Norvegia).

RATE DE GRANT
Rata de grant se va determina de la caz la caz, ca minimul necesar pentru a permite implementarea proiectului:
a. Rata de grant de pana la 60%; cu exceptiile prevazute in paragrafele (b) si (c) de mai jos, rata de grant nu va depasi 60% din costul total eligibil al proiectului;
b. Rata de grant de 85% din costul total eligibil al proiectului, daca cel putin 15% din costurile proiectului se acopera din alocari bugetare ale autoritatilor centrale, regionale sau locale;
c. Pentru asistenta destinata sprijinirii activitatilor ONG-urilor (inclusiv parteneri sociali), se pot acorda rate de grant peste cele sus-mentionate, dar in general nu mai mult de 90% din costul total eligibil.
In cazul proiectelor individuale care intra sub incidenta ajutorului de stat, rata maxima de grant nu va depasi intensitatea maxima admisa pentru regimul aplicabil de ajutor de stat.

PROCEDURA DE DEPUNERE A APLICATIILOR – CERINTE FORMALE
1. Solicitantul va completa Formularul de aplicatie in conformitate cu cerintele cuprinse in Ghidul solicitantului. Formularul de aplicatie si Ghidul solicitantului sunt disponibile pe site-ul www.fonduri-ue.ro/eeagrants.
2. Documentele suport relevante pentru sectoarele/domeniile prioritare si tipurile de proiecte se vor anexa la aplicatie. Lista documentelor suport necesare este prevazuta in Ghidul solicitantului.
3. Aplicatia (inclusiv documentele suport) va fi depusa in limba engleza in 3 exemplare tiparite (1 original si 2 copii), precum si in 3 exemplare in format electronic (CD-uri), care vor fi identice cu exemplarul tiparit.
4. Pe plicul cu aplicatia de proiect se va scrie "Aplicatie pentru Mecanismul Financiar SEE – Cerere de proiecte 2008", impreuna cu mentiunea "A NU SE DESCHIDE".

TERMENUL LIMITA SI ADRESA PENTRU DEPUNEREA APLICATIILOR
Aplicatiile vor fi depuse intr-un plic/cutie intact(a), sigilat(a) ca scrisoare/colet prin posta, prin curier sau in persoana la adresa indicata mai jos:
Ministerul Economiei si Finantelor
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
BucureSti, Bld. Mircea Voda, nr. 44, Bloc M17, Intrarea C, Sector 3, Romania.
Aplicatiile trimise prin orice alte mijloace (ex. fax sau e-mail) sau trimise la alte adrese vor fi respinse.
Termenul limita pentru depunerea aplicatiilor este: 13 iunie 2008 (ora 15:00).
In cazul in care aplicatiile sunt trimise prin poSta, vor fi acceptate numai cele care au timbrul postal datat cel mai tarziu cu termenul limita de depunere a proiectelor in cadrul acestei cereri.

DOCUMENTE DE REFERINTA PENTRU PREZENTA CERERE DE PROIECTE
Principalele documente de referinta pentru prezenta cerere de proiecte sunt urmatoarele:
• Memorandum de Intelegere cu privire la implementarea Mecanismului Financiar SEE in Romania
• Reguli si Proceduri cu privire la Mecanismul Financiar SEE
• Formularul de aplicatie
• Ghidul solicitantului

Documentele mentionate mai sus pot fi gasite la: www.fonduri-ue.ro\eeagrants.
Documente suplimentare cu privire la Mecanismul Financiar SEE sunt de asemenea disponibile pe site-ul web al Oficiului Mecanismului Financiar SEE: www.eeagrants.org.

RATA DE SCHIMB A EURO
Pentru calcularea sumelor financiare, se va folosi urmatoarea rata de schimb: 1 EURO = 3,51 RON.

DATE DE CONTACT
Pentru mai multe informatii si clarificari, puteti contacta Punctul National de Contact.
Intrebarile se pot trimite prin e-mail sau fax la datele de contact de mai jos, dar nu mai tarziu de 10 zile inainte de expirarea termenului limita pentru primirea aplicatiilor. Un raspuns se va trimite in termen de 5 zile lucratoare.

PUNCTUL NATIONAL DE CONTACT DIN ROMANIA
Iulia Gugiu, consilier, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
Fax: +40 21 302 52 64
E-mail: eea.grants@mfinante.ro

Sursa: www.ccib.ro

Lasă un răspuns