Posturi vacante la Ministerul Integrarii Europene

Ministerul Integrarii Europene organizeaza, in zilele de 18 si 19 ianuarie 2007, orele 9.30, respectiv 14.00, la sediul sau din str. Apolodor nr. 17 latura nord, sector 5, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului verificare tehnica si conformitate  programe:
 1 post consilier evaluare examinare grad superior;
 1 post analist evaluare examinare grad asistent.
Ministerul Integrarii Europene organizeaza, in zilele de 18 si 19 ianuarie 2007, orele 9.30, respectiv 14.00, la sediul sau din str. Apolodor nr. 17 latura nord, sector 5, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului verificare tehnica si conformitate  programe:
 1 post consilier evaluare examinare grad superior;
 1 post analist evaluare examinare grad asistent.
CONDITII GENERALE:
Poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
CONDITII SPECIFICE:
 Pentru postul de consilier evaluare examinare grad superior: 
 Studii superioare tehnice, economice sau juridice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta;
 Minim 9 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 Cunoasterea limbii engleze, nivel avansat (scris, citit, vorbit);
 Cunoasterea legislatiei in vigoare;
 Cunostinte operare calculator (Microsoft Office, Internet Explorer);
 Aptitudini necesare: adaptabilitate, spirit de initiativa, abilitati de comunicare,
 capacitate de analiza si sinteza, creativitate.
Pentru postul de analist evaluare examinare grad asistent:
 Studii superioare tehnice, economice sau juridice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta;
 Minim 1 an vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 Cunoasterea limbii engleze, nivel avansat;
 Cunostinte operare calculator (Microsoft Office, Internet Explorer);
 Adaptabilitate, spirit de initiativa, abilitati de comunicare, capacitate de analiza si sinteza.
Concursul consta in:
a) Selectarea dosarelor de concurs;
b) Proba scrisa prin care se verifica cunostintele profesionale de specialitate (in concordanta cu tematica si bibliografia afisate) si cunostintele de limba engleza;
c) Interviu.
Probele de concurs se noteaza cu puncte de la 1 la 100, iar promovarea fiecarei probe se face ca urmare a obtinerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare din probe.
Toate probele sunt eliminatorii.
Proba scrisa se va sustine in data de 18 ianuarie  2007, incepand cu orele 9.30. Accesul candidatilor in sali se va face intre orele 8.30 – 9.00.
Interviul se va sustine in data de 19 ianuarie 2007, incepand cu orele 14.00.
Candidatii sunt rugati sa prezinte la intrarea in sala buletinul / cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.
Documente necesare inscrierii:
In vederea participarii la concurs candidatii vor depune pana la data de 15 ianuarie 2007, orele 14.00, la Directia resurse umane a Ministerului Integrarii Europene, urmatoarele documente necesare inscrierii:
 copia actului de identitate;
 formularul de inscriere completat (formularul se ia de la Directia resurse umane la inscriere, fiind disponibil si pe site-ul ministerului);
 copii ale diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate. Copia carnetului de munca trebuie sa fie conform cu originalul, purtand semnatura si stampila persoanelor abilitate in acest sens din cadrul institutiei in care este depus carnetul de munca;
 adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (de la medicul de familie);
 cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberarii);
 copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
 declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
 curriculum vitae,
precum si un dosar din plastic cu sina si o fotografie tip buletin.
  Conform art. 8 alin. 2 din anexa nr. 1 a H.G. nr. 1209/2003, copiile de pe actele necesare inscrierii se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
(Sursa www.ccib.ro)

Lasă un răspuns