Reglementari pentru platile fondurilor structurale

Fondurile alocate Romaniei din instrumentele structurale vor ajunge la beneficiarii finali fie prin plata directa de la Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul MFP, in cazul proiectelor de transport si mediu, fie, in cazul celorlalte Programe Operationale, indirect, prin unitatile de plata infiintate pe langa Autoritatile de Management.
Autoritatea de Certificare si Plata este responsabila de certificarea sumelor cuprinse in declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana si de primirea fondurilor transferate Romaniei din Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune.
Fondurile alocate Romaniei din instrumentele structurale vor ajunge la beneficiarii finali fie prin plata directa de la Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul MFP, in cazul proiectelor de transport si mediu, fie, in cazul celorlalte Programe Operationale, indirect, prin unitatile de plata infiintate pe langa Autoritatile de Management.
Autoritatea de Certificare si Plata este responsabila de certificarea sumelor cuprinse in declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana si de primirea fondurilor transferate Romaniei din Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune.
Sumele din contributia nationala pentru Programele Operationale sunt incluse, in functie de natura lor, in bugetul MFP, in bugetele Autoritatilor de Management sau in bugetele unitatilor administrativ-teritoriale care au calitatea de beneficiari.
Prin bugetul MFP se distribuie sumele reprezentand co-finantare publica de la bugetul de stat, sumele pentru pre-finantare, sumele necesare continuarii finantarii proiectelor in cazul in care fondurile comunitare sunt indisponibile temporar, sumele necesare pentru transferul de fonduri.
Unitatile administrativ-teritoriale, respectiv operatorii economici de subordonare locala, in calitate de beneficiari, vor prinde in bugetele proprii sumele pentru cofinantare locala si pentru cheltuieli neeligibile pentru implementarea proiectelor.
Sumele necesare pre-finantarii sau co-finantarii directiilor prioritare de asistenta tehnica din Programele Operationale si finantarii cheltuielilor neeligibile vor figura in bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritati de Management. Tot prin aceste bugete vor fi alocate si fonduri pentru achitarea unor debite la bugetul UE, datorate neglijentei si neregulilor sau majorarilor de intarziere in recuperarea sumelor de la beneficiari. Cheltuielile conexe pentru proiectele implementate de beneficiarii din sectorul public sunt cuprinse tot in bugetele Autoritatilor de Management.
Propunerile de credite bugetare pentru asigurarea acestor sume sunt stabilite pe baza proiectelor aprobate si a estimarii cuantumului proiectelor care urmeaza sa se aprobe. Creditele bugetare aprobate si neutilizate se redistribuie la propunerea motivata a autoritatilor publice locale. Fondurile care raman disponibile la sfarsitul anului bugetar in conturile ACP sau Unitatilor de Plata se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
Sumele pentru pre-finantare acordate unui beneficiar se recupereaza pana la finalizarea proiectului. Pre-finantarea se acorda pentru a asigura resursele financiare necesare inceperii derularii contractelor, din ele se pot achita facturile de avans. Sumele de pre-finantare recuperate vor fi reutilizate pentru pre-finantarea altor proiecte. In acelasi timp, daca beneficiarul nu prezinta in termen de sase luni sau un alt termen prevazut in contract, nici o justificare privind achizitionarea de bunuri, servicii sau executarea de lucrari, prefinantarea va fi restituita bugetului din care a fost acordata.
Ministerul Finantelor Publice va repartiza si va introduce in bugetele ordonatorilor de credite care gestioneaza fonduri comunitare modificarile determinate de realocari intre axele prioritare ale aceluiasi Program Operational sau intre Programe Operationale.
Obligatiile beneficiarilor
Beneficiarul unui proiect co-finantat din instrumente structurale trebuie sa pastreze in conditii bune toate documentele aferente proiectului si sa asigure accesul la acestea pentru institutiile de control si audit, pentru serviciile Comisiei Europene si Curtii Europene de Conturi.
Beneficiarul va restitui intreaga suma pe care a primit-o pentru implementarea proiectului (atat din instrumentele structurale, cat si din co-finantarea de la bugetul de stat), daca nu a respectat aceste conditii.
Cand institutiile cu atributii de control constata nereguli in utilizarea fondurilor, sau ca acestea nu au fost utilizate conform destinatiei stabilite prin contract, Autoritatea de Management trebuie sa recupereze sumele platite necuvenit, fie ca au provenit din instrumentele structurale, fie din pre-finantare sau co-finanatare.
Toate cheltuielile neeligibile aferente proiectelor sunt suportate de catre beneficiar.

Lasă un răspuns